Föreningens stadgar

Föreningens stadgar Stadgar för Stockholmspostens konstförening antagna första gången vid årsmötet 931023 och ändrat vid årsmöten 1994, 2013 och 2016.


§ 1 Föreningens namn, ändamål och verksamhet
Föreningens namn är Stockholmspostens konstförening (tidigare Bangårdspostens respektive Tomtebodapostens konstförening). Föreningens ändamål är: 1. att förmedla inköp av konst 2. att anordna konstutställningar, studiebesök och annan konstbildande verksamhet

§ 2 Utställningar
Anordnandet av konstutställningar och dylikt sker genom styrelsens försorg. Styrelsen planlägger utställningsverksamheten, träffar avtal med utställare och informerar på föreningens hemsida "www.postkonst.se".

§ 3 Medlemskap
1.Inträde i föreningen kan sökas av alla anställda inom PostNord samt partnerföretag. Medlem som slutar i PostNord kan kvarstå som medlem. Utträde ur föreningen ska anmälas senast 1 september, inbetald årsavgift återbetalas ej.

§ 4 Årsavgift, inbetalning till andelskonto
1. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. På årsmötet fastställd summa används för inköp av konst som utlottas bland medlemmarna på årsmötet. Till första lottningen bland alla medlemmar används 1/3 av medlen och till lottning bland de närvarande medlemmarna används resterande 2/3 av medlen.

2. Varje medlem betalar för varje månad in ett belopp till föreningens plusgirokonto som förvaltas av föreningen för medlemmens räkning (= andelskonto). Dessa medel utgör medlemmens inköpsandel som kan disponeras för inköp av konst som förmedlats av föreningen. Ett normalbelopp fastställs av årsmötet; pensionerade medlemmar betalar ett lägre belopp än detta. Medlemsavgiften dras under september månad från andelskontot.

3. Om medlem vill köpa konst och ej har tillräckligt med pengar på sitt andelskonto tillskjuter föreningen, om tillgångarna så tillåter, överskjutande belopp som förskott. Skulden skall regleras inom tolv månader antingen genom att den månatliga inbetalningen ökas eller på annat sätt som överenskommes mellan medlem och kassören. Behöver medlem låna mer än sextusen kronor erläggs en ränta på x %, där x bestäms av årsmötet.

4. Vid inköp av konstverk, som i pris överstiger vad medlemmen vid inköpstillfället disponerar på sin inköpsandel skall skuldförbindelse lämnas för det överskjutande beloppet.

5. Försummar medlem att till föreningen betala sådan skuld, äger föreningen rätt men ej skyldighet att inlösa det konstverk som orsakat skulden för det pris som gällde vid inköpstillfället. Från priset skall dragas det belopp som medlemmen är skyldig föreningen.

6. Medlem som utträder ut föreningen utfår sina innestående medel så fort det kan ske med hänsyn till redovisningen.

7. Vid mottagandet av köpt konst kvitterar köparen på en särskild blankett. 8. Medlemskapet upphör vid utebliven inbetalning till andelskontot efter det att en påminnelse per brev och mejl har skickats till medlemmen och sex månader har förflutit efter det att påminnelsen har skickats.

§ 5 Ränteinkomster
Ränteinkomster som tillfaller föreningen, disponeras av styrelsen för inköp av konst för utlottning, studiebesök och driftskostnader.

§ 6 Styrelse och firmateckning
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter jämte två suppleanter. För att vara beslutsmässig skall minst tre ledamöter vara närvarande. Föreningens firma tecknas gemensamt av ordförande och kassör. Plusgiro tecknas dock enbart av kassören. Avtal med konstnärer kan efter styrelsebeslut även tecknas av övriga ledamöter eller suppleanter.

§ 7 Verksamhetsår
Verksamhetsåret skall vara den 1 oktober - 30 september.

§ 8 Föreningsmöten
Årsmöte skall hållas i november månad med kallelse tre veckor innan. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen anser så påkallat eller när minst tio procent av medlemmarna så begärt.

§ 9 Revision För granskning av föreningens räkenskaper skall utses två revisorer och en suppleant.

§ 10 Val
Val förrättas på årsmötet.
Härvid väljs ordförande, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant och valberedning på minst två personer för en tid av ett år. Styrelseledamöter utom ordförande väljs för en tid av två år, så att ledamöter väljs växelvis vartannat år.

§ 11 Upplösning av föreningen
Föreningens upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte. Minst en månad skall ha förflutit mellan dessa möten. För beslut om upplösning fordras 2/3 majoritet å varje möte. När giltigt beslut om föreningens upplösning föreligger skall, sedan alla skulder och fordringar betalats eller eventuellt avskrivits, innestående andelar utbetalas. Därefter skall eventuella förefintliga tillgångar utbetalas till föreningens medlemmar. När förslag om föreningens upplösning föreligger kan ej andelsförskott enligt §4.3 utgå.

§ 12 Ändring av dessa stadgar
Ändring av dessa stadgar kan endast göras efter beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.